Curatele

Wat is curatele?

De rechter kan iemand onder curatele stellen, als hij of zij de eigen persoonlijke én financiële zaken niet meer kan behartigen. Curatele houdt in dat de curator beslist over zowel persoonlijke als financiële zaken van de cliënt. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt een curandus genoemd.

Curatele is een vergaande beschermingsmaatregel. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De rechter zal iemand dan ook alleen onder curatele stellen, als andere beschermingsmaatregelen echt ontoereikend zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een ernstige beperking, verslaving of verkwisting. Verkwisting is een begrip wat voor iedereen een andere invulling heeft. De rechter zal uiteindelijk moeten uitmaken of er daadwerkelijk objectief sprake is van verkwisting.

 

Wat mag de cliënt niet meer bij curatele?

Iemand die onder curatele is gesteld (de curandus) verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid. Dat betekent dat hij of zij geen rechtshandelingen meer mag verrichten.

Rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld:
• koop- of huurcontract sluiten
• een testament maken
• een huwelijk sluiten
• een samenlevingscontract aangaan

Als de curandus toch een rechtshandeling verricht zonder toestemming van de curator, kan de curator die handeling ongedaan maken.

 

Wat kost curatele?

Aan deze beschermingsmaatregel zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie. De kosten zijn dus bij alle bewindvoerders gelijk. U kunt hier klikken voor de tarieven.

Heeft een cliënt een minimuminkomen en weinig vermogen? Dan kunnen we samen kijken of de cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand om de kosten voor het curatorschap te kunnen betalen. Wij vragen deze bijzondere bijstand dan aan.

 

Wie kan curatele aanvragen?

In de meeste gevallen vraagt een familielid, zorginstelling of behandelaar curatele aan. Ook de voogd van een minderjarige kan dit doen. Wilt u Galock Dienstverlening inschakelen om de curatele uit te voeren, dan helpen wij u graag bij het verzorgen van deze aanvraag.

 

Welke extra diensten levert Galock Dienstverlening bij curatele?

Weinig bewindvoerders leveren extra diensten aan mensen die onder curatele worden gesteld. Galock Dienstverlening doet dat wel. Bij een ondercuratelestelling is vaak sprake van meerzijdige problematiek. Daardoor is er een intensiever contact met de cliënt nodig. De professionals van Galock Dienstverlening hebben grote ervaring binnen het maatschappelijk werk in sectoren zoals (welzijn, geriatrie en sociale psychiatrie). Daardoor zijn wij bekend met (psychiatrische) ziektebeelden en comorbiditeit, én met de specifieke benaderingswijze die hierbij noodzakelijk is. Galock Dienstverlening heeft goed zicht op de hulpverleningsmogelijkheden en beschikt over een groot netwerk. Met onze ruime ervaring en uitgebreide netwerk, kunnen we iedere cliënt diensten op maat leveren! En dat is precies ons doel!

Wij willen altijd optimale dienstverlening kunnen bieden. Daarom houden we altijd een zorgvuldige intake en maken een heldere analyse, voordat wij onder een ondercuratelestelling aannemen.

Hoe kan ik een cliënt aanmelden?

Als u denkt dat curatele een goede of noodzakelijke optie is voor uw cliënt, neem dan contact met ons op. Galock Dienstverlening komt bij de cliënt thuis of in de zorginstelling om samen te kijken naar de situatie. Wij geven advies over de mogelijkheden en vullen samen alle benodigde formulieren in.

Familieleden moeten een verklaring invullen dat zij akkoord gaan met het instellen van de beschermingsmaatregel. U als professional vragen we bovendien een ondersteunende verklaring in te vullen voor de rechtbank, zodat de noodzaak van de beschermingsmaatregel duidelijk wordt. Wij zorgen dat alle papieren worden ingediend bij de rechtbank.

Het is mogelijk dat de cliënt wordt uitgenodigd om bij de rechtbank te verschijnen. Dit gebeurt niet altijd. De kantonrechter kan ook een besluit nemen op basis van de ingediende stukken. Van het besluit van de kantonrechter wordt een beschikking gemaakt. Op het moment dat wij de beschikking hebben ontvangen gaan wij aan de slag.

Klik hier voor alle benodigde formulieren.

Hoe verloopt de curatele?

Zodra de kantonrechter de ondercuratelestelling heeft uitgesproken, gaat we voor de cliënt aan de slag. Wij nemen contact op met de behandelaars om inzage te krijgen in het behandelplan of zorgplan. Daarnaast komen we geregeld bij de cliënt langs. Zo leren we de cliënt kennen, en leren we begrijpen wat voor de cliënt belangrijk is. Besluiten over de zorg nemen we zo veel mogelijk samen met de cliënt.

Voor de financiën openen wij een beheerrekening en leefgeldrekening. We regelen dat alle inkomsten en uitgaven via de beheerrekening lopen. Van de leefgeldrekening krijgt de cliënt zelf een pinpas. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de cliënt een overzicht krijgt van de transacties van de rekeningen.

De curator legt eenmaal per jaar verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. Daarnaast worden de cliëntgegevens opgenomen in het curateleregister. Hierin worden de beschikkingsgegevens bewaard, zoals de reden en datum van de ondercuratelestelling. Deze gegevens zijn openbaar raadpleegbaar tot twee jaar na het einde van van de curatele.