Mentorschap

Wat is mentorschap?

Bij mentorschap machtigt de kantonrechter een mentor om de persoonlijke zaken van een cliënt te behartigen. U kunt daarbij denken aan contact onderhouden en afspraken maken met artsen van de cliënt en de verpleging.

De wet schrijft voor dat de mentor de cliënt zoveel mogelijk betrekt bij deze persoonlijke zaken. Galock Dienstverlening gaat nog een stap verder. Als de cliënt zelf nog zaken kan regelen en over dingen kan beslissen, zullen wij de cliënt daarbij ondersteunen. We nemen zaken alleen over, als dat echt noodzakelijk is. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk de regie over het eigen leven houdt. En als dat echt niet meer gaat, voeren wij de regie zoveel mogelijk volgens de wensen van de cliënt. De mentor legt steeds duidelijk uit aan de cliënt wat hij doet en waarom. De mentor legt verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter.

 

Waarom zou u kiezen voor mentorschap?

Mentorschap is een geschikte maatregel als de cliënt voor korte of langere tijd zijn persoonlijke belangen niet op een goede manier kan behartigen. De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) eist daarnaast van zorgverleners dat er een wettelijk vertegenwoordiger is wanneer de cliënt zijn belangen niet kan behartigen. Zorgt iemand niet goed voor zijn persoonlijke zaken, dan kan dit tot steeds grotere problemen leiden. Iemand kan dan niet de benodigde zorg krijgen. Mentorschap kan dit voorkomen.

Hoe lang kan mentorschap duren?

Het mentorschap duurt in principe voort, zolang de cliënt niet in staat is om de persoonlijke belangen te behartigen. Dit kan voor een bepaalde of onbepaalde tijd zijn.

Er zijn drie manieren om het mentorschap te beëindigen:
• Galock Dienstverlening dient namens de cliënt een verzoek in bij de kantonrechter om het mentorschap op te heffen
• de cliënt wordt onder curatele gesteld
• de cliënt komt te overlijden

Wat kost mentorschap?

Aan het mentorschap zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). De kosten zijn dus bij alle professionele mentoren gelijk. U kunt hier klikken voor de tarieven van 2015.

Heeft een cliënt een minimuminkomen en weinig vermogen? Dan kunnen we samen kijken of de cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand om de kosten voor het mentorschap te kunnen betalen. Wij vragen deze bijzondere bijstand dan aan.

 

Wie kan het mentorschap aanvragen?

In de eerste plaats kan de cliënt zelf mentorschap aanvragen. U als betrokken verwijzer/behandelaar kunt dit ook doen. Daarnaast kunnen de partner en familieleden van de cliënt mentorschap aanvragen. Wilt u Galock Dienstverlening inschakelen voor het mentorschap, dan helpen wij de cliënt bij het verzorgen van deze aanvraag.

Hoe kan ik een cliënt aanmelden?

Als u denkt dat mentorschap een goede optie is voor uw cliënt, kunt u contact met ons opnemen voor een eerste afspraak. Ook als u nog twijfelt, kunt u rustig contact opnemen. Wij kunnen met u meedenken om te bekijken of mentorschap een goede stap is.

Voor de eerste afspraak komen we bij de cliënt thuis of in de instelling. We bekijken dan in een intakegesprek wat de persoonlijke situatie is. Als we het met u en de cliënt erover eens zijn dat mentorschap een geschikte maatregel is, vullen we het aanvraagformulier in. Familieleden vragen we om een ondersteunende verklaring in te vullen. Hierin geven ze aan dat zij akkoord gaan met het instellen van het mentorschap.

Van u als professional vragen we ook een ondersteunende verklaring in te vullen voor de rechtbank, zodat de noodzaak van de beschermingsmaatregel duidelijk wordt. Wij zorgen dat alle papieren worden ingediend bij de rechtbank.

Het kan zijn dat de rechter de cliënt persoonlijk wilt spreken over de aanvraag. De cliënt krijgt dan een oproep om op de zitting te verschijnen. Dit gebeurt echter niet altijd. De kantonrechter kan ook een besluit nemen op basis van de ingediende stukken. Van het besluit van de kantonrechter wordt een beschikking gemaakt. Op het moment dat wij de beschikking hebben ontvangen, gaan wij aan de slag.

Klik hier voor alle benodigde formulieren.

Hoe verloopt het mentorschap?

Zodra de kantonrechter het mentorschap heeft uitgesproken, gaan we samen met de cliënt aan de slag. We nemen contact op met de behandelaars van de cliënt, om inzage te krijgen in het behandelplan of zorgplan. Daarnaast gaan we geregeld bij de cliënt langs. Zo willen we de cliënt echt leren kennen en te weten komen wat voor de cliënt belangrijk is. Besluiten over zorg nemen we altijd zoveel mogelijk samen met de cliënt.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *